5 Donors

Dennis Maingi
Nairobi, KE

KSh 1,147.03
6 months ago via Offline Donation

Anne Gitau
Nairobi, KE

KSh 5,318.04
6 months ago via Offline Donation

Jackie Christie
Nairobi, KE

KSh 10,531.80
6 months ago via Offline Donation

Oduor Jagero
Nairobi, KE

KSh 6,360.79
6 months ago via Offline Donation

True Kindness
NL

KSh 10,000.00
6 months ago via Offline Donation