5 Donors

Dennis Maingi
Nairobi, KE

KSh 1,147.03
12 months ago via Offline Donation *(v2)

Anne Gitau
Nairobi, KE

KSh 5,318.04
12 months ago via Offline Donation *(v2)

Jackie Christie
Nairobi, KE

KSh 10,531.80
12 months ago via Offline Donation *(v2)

Oduor Jagero
Nairobi, KE

KSh 6,360.79
12 months ago via Offline Donation *(v2)

True Kindness
NL

KSh 10,000.00
12 months ago via Offline Donation *(v2)