4 Donors

Dennis Maingi
Nairobi, KE

KSh 5,318.04
12 months ago via Offline Donation *(v2)

Anne Gitau
Nairobi, KE

KSh 10,531.80
12 months ago via Offline Donation *(v2)

Jackie Christie
Nairobi, KE

KSh 5,318.04
12 months ago via Offline Donation *(v2)

Oduor Jagero
Nairobi, KE

KSh 52,241.92
12 months ago via Test Donation *(v2)