4 Donors

Oduor Jagero
Nairobi, KE

KSh 25.85
12 months ago via Offline Donation *(v2)

Dennis Maingi
Nairobi, KE

KSh 1,147.03
12 months ago via Offline Donation *(v2)

Anne Gitau
Nairobi, KE

KSh 20,959.33
12 months ago via Offline Donation *(v2)

Jackie Christie
Nairobi, KE

KSh 29,301.36
12 months ago via Offline Donation *(v2)